Vitajte mojom webe :-)

Rebecca Kavacká

Žilina

Červená kniha

Červená kniha IUCN (tiež Červená kniha ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, vydávaný každé dva roky Medzinárodným zväzom ochrany prírody (IUCN).
Naposledy bola Červená kniha IUCN vydaná v júni 2012. Je v nej celkovo uvedených 63.837 druhov, z ktorých 19.817 je ohrozených vyhynutím.

Stupeň ohrozenia je určovaný niekoľkými kategóriami a podkategóriami, od kategórie vyhynutých (či vymretých) cez stredné stupne ohrozenia až po kategóriu označujúce také druhy, ktoré nie sú takmer, či vôbec ohrozené. Tieto kategórie sa dávajú celosvetovo ohrozeným druhom aj takým, u ktorých sa jedná o regionálne ohrozenie.

Zdroj: wikipedia.org

 

Na Slovensku žije množstvo rôznych druhov živočíchov. Vplyvom rôznych faktorov populácia niektorých výrazne klesla, mnohé už na našom území nežijú vôbec.

Okrem spomenutých živočíchov máme na Slovensku aj množstvo ďalších ohrozených druhov, napr. orla kráľovského, orla krikľavého, sokola sťahovavého, sokola rároha, svišťa vrchovského, korytnačku močiarnu, vydru riečnu, chrapkáča poľného, jasoňa červenookého, blatniaka tmavého, bobra vodného alebo norka európskeho. V dnešnej dobe sa čoraz viac berie ohľad na ich prežitie, no i napriek tomu sa nie všetky darí zachrániť.

4. október je Svetovým dňom zvierat.

Ohrozené druhy zvierat na území Slovenska

07.04.2013 16:18

Na Slovensku je chránených 805 druhov voľne žijúcich živočíchov, z toho 228 druhov je európskeho významu, teda sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Sú to druhy zvierat, ktoré sú v reálnom ohrození vyhynutia, teda ich počet na určitom území klesá. Všetky tieto druhy (od motýľov až po veľryby) sú zapísané v Červenej knihe ohrozených druhov, do ktorej neustále pribúdajú ďalšie.

 

orol skalnyOrol skalný

Orol skalný je jedným z 10 druhov orlov na svete. Orol skalný je najväčším predstaviteľom rodu. Samec môže vážiť až 4,5 kg a oveľa väčšia samica aj 6,5 kg. Rozpätie krídiel majú od 190 do 240 cm. Dĺžka tela je 75 až 90 cm. V súčasnosti sa orol skalný vyskytuje hlavne v horských oblastiach Karpát od nadmorskej výšky 800 m.

Príčiny ohrozenosti:

Strata hniezdisk, prenasledovanie orla skalného človekom, stĺpy elektrického vedenia tvaru "T", prirodzené straty.

 

kamzik vrchovskyKamzík vrchovský

Kamzík vrchovský tatranský, symbol Tatranského národného parku, obýva Západné, Vysoké a Belianske Tatry. Dospelé dorastajú do výšky asi 75-85 cm a dosahujú váhu 24-40 kg. Samice sú o niečo menšie.

Príčiny ohrozenosti:

Predovšetkým vysoký počet turistov v Tatrách počas celého roka, budovanie hotelov a športovísk a z toho vyplývajúce zmenšovanie životného priestoru kamzíkov, pytliactvo, ale aj prirodzené príčiny napr.: lavíny, predátori, zmeny klímy atď.

drop fuzatyDrop fúzatý

Drop fúzatý je stepný druh, celosvetovo ohrozený, klasifikovaný ako zraniteľný. Z publikovaných údajov je zrejmý dramatický pokles početnosti na našom území. Po roku 1975 došlo k výraznému rozdrobeniu populácie na málopočetné kŕdle a pravidelný letný výskyt bol obmedzený len na územie Podunajskej roviny. Početnosť hniezdnej populácie bola koncom 90-tych rokov odhadovaná na 5 až 10 samíc. V období migrácie bol druh pozorovaný v Podunajskej rovine,  na Borskej nížine, Trnavskej a Hronskej pahorkatine.

Príčiny ohrozenosti:

Pôvodné stepné biotopy boli z veľkej miery premenené na intenzívne obhospodarovanú poľnohospodársku krajinu. Úmrtnosť dropov fúzatých je najčastejšie zapríčinená predátormi (najmä úmrtnosť mláďat), kolíziami s elektrickými vedeniami (úmrtnosť dospelých vtákov) a vplyvom dlhotrvajúcich zím s vysokou snehovou prikrývkou. Druh je citlivý na vyrušovanie. Hlavné príčiny vyrušovania súvisia s poľovníctvom, poľnohospodárstvom a rekreačnými činnosťami.

 

Zubor hrivnatýZubor hrivnatý /zubor európsky/

Zubor európsky patrí medzi najväčšie európske suchozemské cicavce. Samec môže vážiť vyše 1000 kg a dosahovať v kohútiku výšku až 2 m. Zubor je blízky príbuzný bizóna amerického. Traduje sa, že posledného zubra žijúceho vo voľnej prírode na Slovensku zastrelil kráľ Matej Korvín. Niekoľko kusov zubrov sa od roku 1957 s úspechom chová v zubrej obore v Topoľčiankach. V posledných rokoch bol zubor európsky úspešne vysadený v Bukovských vrchoch - na východe Slovenska na hraniciach s Poľskom neďaleko obce Runina.

 

Zdroj: internet (www.server.sk, www.mystory.estranky.sk, www.wikipedia.org, www.orolskalny.sk)